Tuesday, August 18, 2009

Edad 30

Ngayon ay ipinagdiriwang ko ang aking ika-30 kaarawan.

Nasasabik ako sa pagsampa ko sa edad 30. Sabi sa isang website, ang ibig sabihin daw ng 30 ay "being 3 x 10, denotes in a higher degree the perfection of Divine order, as marking the right moment" (http://www.biblestudy.org/bibleref/meaning-of-numbers-in-bible/30.html). Nasus sa edad 30 si Hesus nang magsimula sa kanyang misyon. Gayon din ang mga kilalang mga katauhan sa bibliya na sina Jose, David, Ezekiel, Juan Bautista, at Pablo.

Ngayon iniisip ko kung makakarating ako sa "higher degree of perfection". Pakiramdam ko na ang estado ng aking buhay sa ngayon ay malayo sa perpekto. Bagamat ganon ay marami akong dapat ipagpasalamat sa loob ng 30 taon. Nananalig at nananalangin ako na ako ay maging isang mas mabuting anak, kapatid, kaibigan... and in the near future a good wife and mother. I also pray for grace and blessings. Sana magawa ko ang kelangan kong magawa, at sana matupad ang aking mga pangarap.