Tuesday, October 16, 2007

Prayer for the coming Elections

Mahal naming Ama,
Ikaw ang Panginoon ng bawat isa, ng aming bansa, at ng aming pamayanan.

Nagpapasalamat kami sa biyaya ng demokrasya, at pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang bigyang tugon ang iyong tawag.

Para sa nakararami sa amin, ang karapatang bumoto.
Para naman sa mga kandidato, ang hangaring makapaglingkod sa Iyo at sa kapwa.

Hangad namin, Panginoon,
ang isang maganda at maayos na pamayanan,
Kung saan naitataguyod ang katarungan at karapatang pantao,
Napapahalagahan ang dangal ng kasal at pamilya,
At tumutungo sa tunay na katiwasayan at kaunlaran.

Nawa'y kaming lahat, ano man ang estado namin sa buhay, ay maging kabahagi Iyong kaharian sa pamamagitan ng pagiging mga tapat Mong lingkod sa daigdig na ito.

Ito ang aming samo’t dalangin
Nang may buong tiwala sa Iyong kakayahan
Sa tulong ng Birheng Maria na aming Ina,
At ng lahat ng mga banal na nagtaguyod ng katarungan,
Sa pamamagitan ng Iyong anak na si Jesus, na aming Tagapagligtas.

Amen.

No comments: